onsdag 19. november 2008

119.*

Sjå eiga blogg med andaktar over alle versa i Salme 119 - klikk: Salmene.
--

Salme 119, 1-8 (Alef).

Dette er Bibelens lengste kapittel, med 176 vers. Den handler om å være salig og å vandre på Herrens veier. Og da kommer vi ikke utenom Guds ord, for det er det som viser vei. Det er bare når vi bygger på Herrens ord at vi kan vandre på Herrens vei, og bare da er vi salige på rett måte. Det er når folket vraker Guds ord at alt går galt. Da er det bare en vei tilbake - til Ordet!

Hva er sagt om Guds ord i disse versene? Det kan lære oss noe for vårt gudsliv.

1. Først: Ordet er gitt oss av Gud. Det er en Guds gave til oss - ikke for å dømme eller plage menneskene, men for å hjelpe. Vers 4: Du har gitt dine befalinger…

Bibelen er altså ikke dikt og fantasi eller menneskeord. Forfatteren av Salme 119 tenkte det ikke ut eller bestemte hva han skulle skrive. Nei, sier Peter: De hellige Guds menn talte drevet av Guds Ånd. 2.Pet.1,21. Og Paulus slår fast at "hele Skriften er innblåst (inspirert) av Gud. 2. Tim. 3,16. Det betyr at Gud selv er opphav til Bibelens ord. Det er gitt av ham og viser dermed hans vilje. Og når vi leser ordet, stiger Gud selv ut av det og taler til oss. De forskjellige forfattere av Bibelen er egentlig ubetydelige. De er bare redskaper for Guds Ånd. Det er ikke Paulus og Peter som skriver. Det er Gud. Og derfor har alle skriftene i Bibelen den samme autoritet. Vi kan ikke skille mellom Jesu ord og Paulus'.

Dette er den tapte dimensjon i bibelsynet vårt. Det har ødelagt for mange. Vi må tilbake til hovedsaken: Her taler Gud til meg. Vi behøver ikke å tenke på en "diktat-teori" om Bibelen, at forfatterne skrev så å si ubevisst. Men de forstod kanskje ikke alltid det de skrev når Guds Ånd talte til dem. Opplever ikke vi noe av det samme når vi nå leser det de skrev? Men Gud våket hele tiden over at alt var sant.

Når det er slik burde faktisk menneskene frykte og skjelve ved Ordet, slik at vi søkte Ham av hele vårt hjerte, v. 2. Og vi bør ha en hellig atmosfære i oss når vi leser Bibelen. Da er Gud nær. Jesaja siterer Gud og sier: Den jeg vil se til, er den elendige og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord (nyno. skjelver), Jes. 66,2.

Det er ikke slik med det norske folk i dag. Mange ler og håner Ordet og tror mer på Dagbladet og TV 2. Her ligger årsaken til mye av frafallet i vårt folk.

2. Bibelen er sann, fordi den er Guds ord. V. 89 sier: Til evig tid står ditt ord fast i himmelen. Der skjer det ingen forandring og der tviler ingen på Ordet. Og i v. 151: Alle dine bud er sannhet. Vi kan ikke plukke ut noen og si at det kan ikke være sant. Å stjele og myrde er sant. Og på samme måte er ordet om at homofili er synd. Horkaren skal ikke bli frelst. Det står fast i himmelen. Og på dommens dag skal det lyde klart for alle. Et sterkt ord her er også v. 160: Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast. Hvis summen er sann, må også de enkelte delene være det. I matematikken er det også slik. Du kan bytte om på tallene ved addisjon, men du kan ikke forandre et eneste tall uten at alt går galt. Du trenger bare forandre litt på et lite tall - så blir summen feil. Slik er det i det åndelige liv: Bibelen må få gjelde i alt.

Nå opplever vi en veldig kritikk av Guds ord. Den blir betraktet mindre enn en avis - for folk tror på skandalehistoriene i avisene. Man ser på Bibelen som en roman der alt er oppdiktet. Man finner feil og mangler og motsigelser. Derfor er Bibelen egentlig unødvendig, upålitelig og gammeldags i lærespørsmål - og derfor er den skadelig i manges øyne.

Vi er mer utviklet og kan tenke bedre enn i oldtida! Og det skal være visst: Folk tenker annerledes enn Bibelen om de fleste spørsmål i dag - om troen, læren og etikken.

Jakob sier noe kraftig: Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, Jak. 1,18. Det er godt, for det viser at Gud kan frelse den største synder. For han gjør det ved ordet sitt og ikke ved vår moral. Ordet om Jesus har så sterk en tone at det kan vekke og gjenføde den mest elendige på denne jord.

3. Ordet er rent. Det er en følge av at det er sant. Det er ikke oppblandet med menneskeord eller våre tanker. Verdslig filosofi kan ikke brukes når vi skal forstå Guds tanker. Bibelen er så dyp og så enkel at barnet griper hovedsaken, mens professo­ren får grå hår av sine forsøk på å forstå.

I v. 140 står det: Ditt ord er vel renset (NO 30), det er lutret og renset (NB88), og Ditt ord er rent helt igjennom (KJN97). Og denne renselsesprosessen er videre beskrevet i Salme 12,7: Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden - sju ganger renset. Det er selvsagt ikke ordet og budskapet fra Gud som er urent og behøver renselse. De er alltid rene. Men det er tale om en renselse når Ordet fra Guds himmel skal nå ned til oss mennesker. Alle mennesker er urene og syndige - også apostler og profeter. De måtte renses slik at Ordet kom uskadd fram og til slutt ned på papiret. Den jødiske rabbiner og fortolker Rashi oversetter omtrent slik: i redskap til jorden.[i] Det er redskapet som må renses når ordet skal fram til oss. Og det blir enda klarere når vi ser mer på Salme 12. I v. 2 sier David at de fromme er borte og de trofaste er forsvunnet. Det var altså frafallstider i Israel. Da kunne bare det rene ordet fra Gud berge dem. Og slik er det visst med oss nå.

Det er på denne bakgrunn vi må forstå Peters ord: De hellige Guds menn talte drevet av Guds Ånd, 2.Pet.1,21. Og derfor er Ordet pålitelig og vi kan stole på det.

4. Guds ord er lys, v. 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Det er altså i stand til å lede oss trygt gjennom livet og hjem til Gud. Selv om livet skal bli vanskelig og veien mørk, har Gud hjelp å gi sine barn. For livet kan være vanskelig for mange kristne, både barn, ungdom og eldre. Det er ikke alltid lett å leve og ikke lett å forstå Guds mening med det vi møter.

Et annet ord i salmen kan vi ta med oss: Når dine ord åpner seg, gir de lys, v. 130. I 1930-oversettelsen stod det: Dine ords åpenbaring opplyser. Når vi "ser" noe i Guds ord og får hjelp, er det nettopp ved en åpenbaring fra Gud. Ordet er lukket for den menneskelige forstand. Bare Guds Ånd kan "åpne" ordet for hjertet. Det er derfor mange lærde ser ut til å misforstå Guds ord så totalt i vanskelige spørsmål. Noen ser ut til å komme til det motsatte resultat av de enkle ordene i Skriften. Kan det komme av de ikke lar Ånden få vise dem Guds mening? For der vi ikke vil bøye oss for de upopulære ord i Skriften, der stenger vi Ånden ute slik at vi bare ser vår egen mening og tanke. Derfor er det alvorlig å lese Bibelen.

Men når de åpner seg ved Ånden, gir de lys, ja, de gir den enfoldige forstand. Slik står det. Vi behøver altså ikke ta doktorgrad eller være lærd for å se inn i Guds rikes hemmelig­heter. Lærdom er nyttig på mange måter, men den kan også stenge - hvis vi ikke er ydmyke for Åndens røst.

Ordet gir altså lys. Men hva får vi se?

Først av alt får vi se oss selv - som syndere innfor Gud. Vi har gjort Gud imot, vi har brutt hans bud og vilje. Alle har syndet, Rom.3,23. Det er ikke lett å erkjenne sin synd i hele dens dybde. Da ser vi følgen av synden: vi er fortapt.

Den som erkjenner og bekjenner dette, får se noe nytt: Guds Ånd forkynner Kristus, han viser oss vei til frelse fra synden. Da ser vi korset og Jesu død for oss. Og vi ser: Dette får vi gratis, ved tro på Kristus. Da er du fri.



[i] Ordene i grunnteksten er vanskelige å oversette, sier flere fortolkere.


Ingen kommentarer: