tirsdag 25. november 2008

68.*

Salme 68, 19: Den himmelfarne.

David byder Israel å prise Gud fordi han tilintetgjør de ugudelige til glede for de rettferdige og frelser alle hjelpeløse og lidende, 2-7. Han har ført sitt folk gjennem ørkenen, hvor han vederkveget det med en fylde av gaver, og bosatt det i Kana'ans land, 8-11, har gitt det herlige seire over fiendtlige konger og derefter liflig fred, 12-15, har utkåret Sions berg til sin bolig, hvor han alltid vil trone i hele sin makt og herlighet, 16-18, og har nu nylig efter en stor seier, hvorved han har vunnet Israel store gaver, faret op til sitt himmelske kongesete, 19. Sangeren er forvisset om at Gud også i fremtiden skal frelse sitt folk av enhver nød og ødelegge dets fiender, 20-24. Han skildrer det festlige tog i anledning av den nylig vunne seier, 25-28, bygger på den sitt håp om alle hedningefolks omvendelse til Gud, 29-32, og kaller til slutt alle verdensriker til å tjene ham, 33-36.

Salmen inneholder en spådom om frelsen ved Messias, om hans herlige seier over alle onde makter, hans himmelfart, hans meddelelse av Åndens gaver (v. 19 sml. Efes 4, 8) og hans rikes utbredelse over hele jorden.

Fjellstedt kaller denne salmen: Kristi opphøyelse og kraft. V. 19 er sitert i Ef. 4, 8 om Kristus. Først tales om Jesu himmelfart: du for opp i det høye. Det er hans seierstog etterat han har beseiret synden, døden, djevelen og helvetet.
Dernest: han bortførte fanger - og allerede her i tiden er menneskene i fengsel på grunn av synden. Og de som blir i synden må inn i det evige fengsel, fortapelsen. Ved sin død og oppstandelse har han seiret over alt ondt og kan derfor befri fangene. Han gav menneskene gaver (Ef. 4, 8). Men Kristus vil ikke beholde sine gaver alene, han vil dele alt med sin menighet (Fjellstedt). Paulus bruker det om nådegavene.
Hengstenberg peker på at "det høye" (marom) alltid betyr himmelen og aldri Sions berg.

I salmen står det: han mottok gaver blant menneskene, slik seierherren fikk gaver av de beseirede som tegn på sin hyllest (Dächsel). Slik har Kristus tatt bytte fra fienden, nemlig frihet og frelse for syndere. Paulus sier så at han gav menneskene gaver. Det han vant gav han videre til sitt folk.


Ingen kommentarer: