tirsdag 25. november 2008

91.*

Salme 91.

.

Denne salmen talar om å være trygg hos Gud, og at det skjer ved å sette sin lit til ham og leve med ham. Det er veien. Vi kan dele den i to deler, men de taler egentlig om det samme. Det er en fin preken for Guds barn også i dag.

.

1. Trygghetens grunn, v. 1-8.

En hovedsak i salmen er at Guds barn er trygg hos sin Gud. Vi lever i en usikker verden der det er grunn til å frykte. Alle ting synes å vakle. Hvordan kan vi da kjenne oss trygge for evigheten? – Som svar på det har Gud gitt oss sin forsikring i sitt ord. Og det er noe som holder i alle stormer og mot alle anklager.

.

- Vår trygghet hviler først på Gud selv. Hans natur og vesen borger for det. Han kalles her den Høyeste. I hans varetekt og skjul bor vi som tror på ham. I tillegg bærer han navnet den Allmektige, og det må bety at ingen kan stå seg mot ham. Den Allmektige har ingen overmann som kan seire over ham. Han borger for vår sikkerhet her i verden. Han kalte seg det da Abraham var 99 år gammel og skulle bli far til mange folk, 1. Mos. 17. Her viste han Abraham at han kunne gjøre under og la den gamle Sara får barn. Ingen ting var umulig for Gud. Og slik er han i dag!

.

Herren er en hytte for oss til skygge og ly mot alt ondt, Jes. 4, 6. Han er som skyggen av et veldig fjell og bekker i ørkenen for oss, Jes. 32, 2. Her er fornyelse og forfriskning når veien blir støvet og slitsom. Her får vi bo, står det. Gud er altså vår bolig (Jfr. 5. Mos. 33, 27), og han tar dermed ansvaret for oss på veien. Han er husets herre og innbyr oss til å være der. Og han vil gjerne ha oss i sitt hjem.

.

- En annen side ved vår trygghet er vår personlige tro – Vi sier til Herren, står det v. 2: Min Gud som jeg setter min lit til. Vi har tatt imot Guds frelse slik Ordet sier oss, Johs 1, 12. Det er ikke vår egen tro som er grunnvoll, men vi vet at vi bor hos ham ved troen på Jesus. Da har vi alle løfter og gode tilsagn fra Himmelens Gud. Vi har tillit til ham, og ved denne tro har vi både tilflukt og en sikker borg mot fienden.

.

Bibelen er klar på dette. Selv om Gud elsker alle folk og Jesus døde for alle mennesker, er det bare de som personlig tar sin tilflukt til Jesus i syndsbekjennelse og tro, som er på grunnvollen. Det er ikke våre gjerninger som gjør det, bare Guds nåde. Derfor takker vi og priser ham.

.

- For det tredje er Guds trofasthet en sikker grunn. Han har fridd oss fra djevelens snare, som er fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest. Sterke uttrykk for syndens vesen og makt over menneskene. Vi ville aldri makte å befri oss selv. Ved gjenfødelsen førte han oss ut fra ødeleggelsen og inn i sitt rike.

.

Men ikke nok med det. Han dekk oss under sine vinger, som Jesus også talte om, Mat. 23, 37. Og da slipper han oss aldri. Han er trofast, og det er vårt skjold og vern mot Satan. Når han bruker så mange ord for å vise tryggheten her i den usikre verden, er det for å si at han tar seg av oss i alle mulige fristelser og mulige farer. Vi er på en måte omringet av ham – den Høyeste og Allmektige. Ingen skal kunne lure seg inn der.

.

- Endelig ser vi vår trygghet trass i fienden. De raser både natt og dag, og han taler om nattens redsler og piler om dagen, om pest i mørket og ødeleggende sott om dagen. Mange faller i striden rett ved vår side. Da kommer løftet: Til deg skal det ikke nå. Det er tydelig og direkte tale. Slik har Guds folk det.

.

Vi skal tvert om se at de ugudelige blir dømt og går under. De får sin lønn, v. 8. Og Guds fienders endelikt har alltid vært den evige fortapelse. De har ikke noe løfte om hjelp, men må gå sin ende i møte.

.

2. Frukten av livet med Gud.

Resten av salmen beskriver nå livet i Guds nærhet. Det er kristenlivet og den velsignelse som vi får på veien, som også blir en del av tryggheten i Gud.

.

Først vil Gud lede oss og bevare oss på veien, v. 10-12. I denne visshet kan vi hvile og være trygge. Dette består i flere ting. Gud vil bevare oss fra det som er virkelig ondt og den verste plage. For han sender ut sine engler til oss, og de har fått befaling fra Gud selv: De skal bevare oss på alle våre veier. Ja, de skal bære oss i sine hender! Der er det vi får hvile. Englene er reelle, de er ved vår side. Regner du med dem? Hebr. 1 taler om dette: De er tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse, v. 14. Så snart du behøver hjelp, er engelen på vei til din bolig. Ta imot han og takk for hjelpen.

.

Det var dette ordet djevelen brukte i fristelsen mot Jesus, Mat. 4, 5-7. Men Jesus falt ikke for fristelsen og ville ikke teste Guds omsorg. For han visste og viste at troen hviler i Guds omsorg uten å ha bevis for det. Slik skal vi også gjøre det.

.

Den neste velsignelse er seier i alt, v. 13. Vi skal kunne gå på dyr og slanger uten at det skader oss, jfr. Mark. 16, 18 om misjonærenes trygghet i alt som møter dem. Løven er det sterke dyret, og det er nevnt to ganger. Det må bety at all makt og stor motstand må vike for Guds beskyttelse. Englene har altså en veldig makt og myndighet når de skal bevare oss. Slanger er også nevnt to ganger, og den er bilde på den lumske og skjulte fristelse til synd. Både for slange og løve er brukt to ulike ord, som altså dekker alle slags fristelser til synd. Du har løfte om seier over alt dette i Jesu navn.

.

Den tredje velsignelse ligger i samfunnet med Gud. Gudslivet er levende og personlig med forbindelse fra Gud til oss og omvendt. Han henger fast ved meg, v. 14. Det sier Gud om alle troende og gir dem løfte om utfrielse. Gud skal føre sine i sikkerhet – om ikke før så i evigheten. Da er all fristelse og synd slutt. Da kan ingen ting ondt nå oss.

.

Han kjenner mitt navn, står det. Og det bruker vi i påkallelse av ham. Vi vet hvem vi skal henvende oss til. Jesus lærte sine disipler noe om bønn. Han sa: Slik skal dere: Fader vår …

Da har vi løfte: Jeg vil svare ham, v. 15. Og han vil utfri sine av nøden.

.

Et langt liv skal vi få, v. 16. Det er nok helst det livet som begynner i evigheten, da vi skal se hans frelse fullt ut. Mange troende fikk et kort liv. Men de er begynt på det lange liv i Guds himmel. Det er også vårt mål. Og han har selv lovet å bevare oss på veien dit.

.

Ingen kommentarer: