onsdag 26. november 2008

5.*


SALME 5.*

David klager over sine mange fiender, som dømmer ham for fortapt, 2. 3. På grunn av sin tidligere erfaring om Herrens nåde er han dog trygg og rolig, 4-7, og beder om at Gud fremdeles vil hjelpe ham, 8. 9.

David ber Herren høre hans bønn, forvisset om at han som ikke tåler de ugudelige i sitt samfund, nådig vil gi ham adgang dertil, 2-8. Han ber Herren bevare ham for den undergang som hans ugudelige fiender truer ham med, og la dem selv gå til grunne for sine mange misgjerningers skyld, 9-11. Da skal alle gudfryktige glede sig, 12. 13.

Salme 5,12-13.*

Dett er fine ord om Guds folk, dei truande. Det er likt som på Davids tid, og det gjelder de kristne nå.

1. Dei tek si tilflukt til Herren. De treng Herren, difor er dei kristne.

Dei er i naud og vanskar åndeleg sett, mot fiendar. Vår største naud er synda og Guds dom.

Kor skal eg hen? Kven kan hjelpa meg mot synda? Mot dårleg samvit, tanken på æva?
Bibelen seier: Jesus kan. Han kan ordna alt. kap. 9,10: Herren er ei borg i nauda. Det talar om forsvar, tryggleik. Dit kan me flykta, vera trygge og glade.

2. For: Han dekker deg med nåde. Som med ei skjold. Her tyder det eit stort skjold, som dekker heile kroppen. Det var skjoldet ”tsinnah” på hebraisk. Guds born er fullstendig beskytta av Gud.

Korleis? Med nåde. Det er eit stort ord i Bibelen. Gud gjev alt gratis og ufortent. For Jesus gjorde alt for oss. – Han døydde på krossen for synda og sona alt. Salme 22,32: han har gjort det – Dette er eigentleg det same som Jesu rop på korset: Det er fullbrakt, Joh. 19, 30.

Det er nok for alle og for alt. Han dekker deg der. Det kan me tru, ta imot. Kvar einskild må ta imot det.

3. Då: velsignar han deg. Det er godt å leva som kristen alt her på jorda. Gud gjev oss alltid noko godt. Guds velsigning det største, om enn uforklarleg. Gud gir oss rikelig, han bruker aldri rasjo-nering. Og Guds velsignelse er det største vi har. Og den er uforklarlig.

4. Han skal verna dei. Mot alle fårar nå. Det er tanken om tilflukt som kommer igjen. For vi kan møte mange farer gjennom livet. Og døden er den siste strid. da er Jesus med oss – gjennom dødsskyggens dal. Og i dommen er Gud selv på vår side.


Ingen kommentarer: